fbpx
0533 391 23 60 info@adanustour.com

Giriş

Kaydol

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Birth Date*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Giriş
0533 391 23 60 info@adanustour.com

Giriş

Kaydol

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Birth Date*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Giriş

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE BAŞVURU FORMU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE BAŞVURU FORMU

I. GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “veri sahibi” olarak anılacaktır), Kanun’un 11inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır. Kanunun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruların, işbu form kullanılarak iadeli taahhütlü mektupla iletilmesi gerekmektedir.

* Başvuru usulü, Kanunun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası gereğince “yazılı” başvuru kanalı
olarak belirlenmiştir. Eğer Kurul, başkaca usuller de belirler ise bunlar ADANUS TUR tarafından yine sizlere duyurulacaktır. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanunun 13’ üncü maddesinin 2inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” cevaplanacaktır. Cevaplar, Kurul’un belirlediği usule göre sizlere iletilecektir. Talebinizin eksiksiz karşılanabilmesi için formda istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir.

II. GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

Aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurun;

Adı Soyadı :
TC Kimlik Numarası :
Şirketimizle Olan İlişkiniz :

Müşteri:                          İş Ortağı:                             Ziyaretçi:                    Diğer:

 

 

Adres :
Cep Telefonu :
Elektronik Posta:
Adresi :

Şirketimizle Olan İlişkiniz Sona Erdi mi? :

Başvuru Usulü

*Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi Başvuruya
Eklenecek

Diğer Bilgiler

İadeli Taahhütlü Mektup Zarfının üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi”” Yazılacaktır.

III.BAŞVURU SAHİBİNİN TALEPLERİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesine göre veri sorumlusu olan Şirketimizden
talep edebileceğiniz haklar belirtilmektedir. Talep ettiğiniz haklara göre şirketimiz içerisinde
değerlendirme yapılarak Kanunun 13’üncü maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca cevaplar
tarafınıza iletilecektir.

A ) Talep Konusu Yasal dayanak Talebiniz Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

B) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (a) Şirket, kişisel verilerimi işliyorsa, bu veri İşleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum

C) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (b) Kişisel verilerim işlenmişse bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

D) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (c) Eğer kişisel verilerim yurt içind eveya
yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

E) KVK.m. 11/1 (ç) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların
düzeltilmesini istiyorum.

F) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (d) Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer
kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren
sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum. ve bu çerçevede kişisel verilerimle ilgili
şunların yapılmasını istiyorum.

G)Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (e) A. Silinmesini B. Anonim hale getirilmesini
Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

H) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (f) Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum.

(Talep No 6) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdindede;***

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Mad 11/1 (f) A. Silinmesini B. Anonim hale getirilmesini Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (g) 

*** Ek açıklamalarınızı yapınız.
****Zararınızı ortaya koyan bilgi belge ve kanıtları sunun.

IV.BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

Bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu,
şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim. Başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve
belgelerin yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun
tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak ADANUS TUR tarafından işlenmesine izin veriyorum.

Cevabın Başvuru Formunda belirtmiş olduğum adresime gönderilmesini talep ederim.
Cevabın Başvuru Formunun belirtmiş olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini talep
ederim.

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi :
İmza :

ÖNEMLİ NOT: Başvurular, kişinin şahsına ait olmalıdır. Eş, yakın, çocuk vs. adına başvuru
yapılamaz. ADANUS TUR, başvuru sahibinin kimliğinden şüphelenirse buna ilişkin doğrulama bilgilerini kişiden talep edebilir